facebook

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
právne služby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokátka kancelária
0.00 €
zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NAJ, s.r.o.
0.00 €
zabezpečenie zodpovednej osoby a ďalšie služby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NAJ, s.r.o.
0.00 €
pravidelná odborná prehliadka a skúška EZS a CCTV Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FITTICH PREAL s.r.o.
0.00 €
audit učt. závierky za rok 2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Andraščík Vladimír
0.00 €
odstúpenie pozemkov - časti katastrálneho územia Šarišská Poruba Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Lipníky
0.00 €
poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
realizácia aktivít NP PVP MRK Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
realizácia terénnej sociálnej a terénnej práce v Obci Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
zmena programu služby MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
zmena programu služby ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NATUR-PACK
0.00 €
poistenie majetku OcÚ, ZŠ, MŠ,DS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Kooperativa poisťovňa a.s.
0.00 €
spoločný obecný úrad Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Fulianka, Obecný úrad Fulianka
0.00 €
dodatok k Municipálny úver - Univerzál Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
dodávka stravy pre dôchodcov Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SAVELS
0.00 €
poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SOTAC, s.r.o.
0.00 €
vypracovanie projektu stavby "Pitná voda pre rómsku osadu v Šarišskej Porube" Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ing. Štefan Senaj
0.00 €
Zabezpečenie služieb externého manažmentu projektu : "Pitná voda pre rómsku osadu v Šarišskej Porube" Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ing. Igor Firment
0.00 €
audit účtovnej závierky k 31.12.2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Andraščík Vladimír
0.00 €
oprava havarijného stavu krytiny na Dome smútku Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SEKAL - Milan Kancír
0.00 €
Hydrogeologický prieskum zdroja pitnej vody pre rómsku osadu v Šarišskej Porube Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: GEOTRANS Prešov s.r.o.
0.00 €
nájom nehnuteľností Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Rímskokatolícka cirkev , farnosť Kapušany
0.00 €
dodatok k zmluve - rekonštrukcia zvonice Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ing. Juraj Valiček
0.00 €
rekonštrukcia zvonice Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ing. Juraj Valiček
0.00 €
odchyt psov Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: TD s.r.o. Košice
0.00 €
úhrada preddavku Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MAZAD,s.r.o.
0.00 €
zmena doby trvania zmluvy Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
vypracovanie projektu a prípravu procesu verejného obstarávania Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ing. Jana Španirová, PhD.
0.00 €
zber a likvidácia odpadu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
0.00 €
obedové balíčky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
0.00 €
web stranka obce Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Webex media s.r.o.
0.00 €
audit účtovnej zavierky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
0.00 €
dodavka vody z verejneho vodovodu, odvádzanie odpadových vod do verejnej kanalizácie, odváadzanie vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
zľava 10% z výšky základného mesačného poplatku Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Interaktívna tabuľa Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: mpc Bratislava
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
zber a likvidácia odpadu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
0.00 €
servisná činnosť elektrickej zabezpeč. signalizácie, revízia Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FITTICH PREAL s.r.o.
0.00 €
internetové pripojenie Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ITcity s.r.o.
0.00 €
Nenávratný finančný príspevok "Verejné priestranstvo v obci Šarišská Poruba" Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Nenávratný finančný príspevok "Novostavba viacúčelového ihriska" Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku "Rekonštrukcia verejného osvetlenia" Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Stavebné dielo: "Rekonštrukcia verejného osvetlenia Šarišská Poruba" Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MAZAD,s.r.o.
0.00 €
Stavebná dokumentácia "Verejné priestranstvo v obci Šarišská Poruba" Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: mArchus Olus,s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie služieb k projektu-verejné priestranstvo Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: BONA FIDE Prešov s.r.o.
0.00 €
Verejné priestranstvo v obci Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ATEX-OK, s.r.o.
0.00 €
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: BONA FIDE Prešov s.r.o.
0.00 €
Kompletná dodávka a realizácia stav. prác na predmet zákazky: "Novostavba viacúčelového ihriska" Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ATEX-OK, s.r.o.
0.00 €
poskytovanie služieb extr. projektového manažmentu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: BONA FIDE Prešov s.r.o.
0.00 €
Úprava vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: mpc Bratislava
0.00 €
Zálohovanie dát na serveri MKweb Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
0.00 €
Zmluva Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
14193.35 €
Zmluva Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
25523.77 €
dodatok č. 1 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
zriadenie účtu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
záväzok Banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti Klientovi Úver... Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
záväzok Banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti Klientovi Úver... Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
bežný účet Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
poskytovanie služieb EB Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Novostavba viacúčelového ihriska Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: BONA FIDE Prešov s.r.o.
2380.00 €
Novostavba viacúčelového ihriska Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
69699.69 €
Novostavba viacúčelového ihriska Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ATEX-OK, s.r.o.
78839.63 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa